Algemene voorwaarden houtenhorloge.nl | Ditrend

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie
Artikel 13 - Overmacht
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Bulkbestellingen
Artikel 18 - Registratie
Artikel 19 - Gegevensbeheer
Artikel 20 - Geschillen
Artikel 21 – Aansprakelijkheid
Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd
: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument
: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag
: kalenderdag;
4. Duurovereenkomst
: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken/diensten gedurende een bepaalde periode;
5. Duurzame gegevensdrager
: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht
: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer
: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand
: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Houtenhorloge.nl
Handelsnaam KvK: Ditrend
Vestigingsadres: Groenmarkt 6, 7201HX, Zutphen
E-mailadres: info@houtenhorloge.nl
KvK nummer: 61145831
BTW nummer: NL139397462B01
IBAN rekening: NL18 INGB 0006 5948 23

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Doordat hout een natuurproduct is, zijn er geringe afwijkingen in nerfpatronen, kwaliteit, kleuren, hardheid, etcetera mogelijk. Afbeeldingen kunnen derhalve kleine afwijkingen vertonen, daar wel getracht wordt een waarheidsgetrouwe weergave aan te bieden. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor dergelijke afwijkingen.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
-de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
-informatie waar de consument met klachten terecht kan;
-de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
-de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
-de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
-indien de consument een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument het product retourneert en indien blijkt dat het product niet in originele staat verkeert, behoudt de ondernemer zich het recht voor de door de consument betaalde geldsom niet of slechts gedeeltelijk te restitueren aan de consument, een en ander ter behoordeling van de ondernemer. Indien de consument na retour recht heeft op een nieuw product, kan dit enkel uit de huidige voorraad.
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt de betalingen van de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Enkel na ontvangst van de retourzending in originele staat kan de ondernemer de aanvraag tot herroeping in behandeling nemen. Risico van verzending ligt volledig bij de consument. Onder rembours retourneren is niet mogelijk.
3. Indien de consument het product terugstuurt naar een verkeerd adres, dan is de ondernemer niet aansprakelijk het restitueren van de geldsom.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer sluit de navolgende producten/diensten uit van het herroepingsrecht:
0 volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon of bedrijf bestemd zijn.
0 bulkbestellingen (10 of meer identieke producten in één bestelling).

Artikel 11 - De prijs
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief btw. In het geval van bulkbestellingen (artikel 17) zijn de genoemde prijzen in Euro's exclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De door de ondernemer verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 13 - Overmacht
1. Storingen in de bedrijfsvoering van de ondernemer ten gevolge van overmacht ontheffen de ondernemer redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten gevolge van een dergelijke situatie kan de consument geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
2. In geval van overmacht zal de ondernemer dit onverwijld aan de consument mededelen.

Artikel 14 - Levering en uitvoering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Fouten in de weergaven van de voorraadstand binden de ondernemer niet.
2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3. Indien de consument een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt de ondernemer de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het product is geen reden voor creditering van het product.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens de verzending berust bij de consument, vanaf afgifte aan de vervoerder. Niet aangekomen pakketten zijn geen reden tot creditering. Aan de pakketten wordt een traceercode gekoppeld; de consument zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.

Artikel 15 - Betaling
1. Betaling van de consument aan de ondernemer geschiedt volgens de bestelprocedure en middels één van de aangegeven betaalmethoden. Uitsluitend vooruitbetaling wordt geaccepteerd, tenzij anders vermeld of onderling bepaald. Is betaling op rekening afgesproken, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag, zal de ondernemer de bestelling verwerken en verzenden. De door de ondernemer aangegeven leveringstermijn dient door de consument nimmer als fatale termijn te worden aangemerkt, daar verzending pas plaats kan vinden na ontvangst van betaling. De leveringstermijn is indicatief en kan geen rechten aan worden ontleend.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Bulkbestellingen
1. Dit artikel is enkel van toepassing indien een afnemer ten minste 10 stuks of meer van één en hetzelfde artikel wil bestellen, zogenaamde bulkbestellingen.
2. Indien de afnemer van één artikel minstens 10 stuks wil bestellen kan de ondernemer op verzoek van de afnemer een korting berekenen. De afnemer kan contact opnemen over de korting, levertijd en betaalmethode bij grote bestellingen.
3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Een aangevraagde offerte is 2 maanden na het uitbrengen ervan door de ondernemer geldig.
5. Indien de afnemer een product volgens eigen specificaties wenst (zgn. customized producten met bijvoorbeeld een logo), wordt overlegd of en hoe dit mogelijk is. De afnemer ontvangt een digitale proefdruk met daarin een fictieve weergave van het te produceren product. De afnemer is enkel en alleen zelf verantwoordelijk voor controle van de digitale proefdruk. Na akkoord van de afnemer op de digitale proefdruk, wordt de productie in gang gezet waarna aansprakelijkheid volledig bij de afnemer ligt. De digitale proefdruk kan geringe afwijkingen vertonen in afmetingen, kleuren, etcetera, daar wel getracht wordt een waarheidsgetrouwe weergave aan te bieden. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor dergelijke afwijkingen.
6. Indien de afnemer een offerte aanvaard, heeft de ondernemer het recht het aanbod binnen vier dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
7. De ondernemer streeft ernaar om de producten zoveel mogelijk in één keer bij afnemer af te leveren. Het is echter mogelijk dat de bestelling in meerdere leveringen wordt afgeleverd.
8. De artikelen uit een bulkbestelling worden op één adres afgeleverd. Het is niet mogelijk om bij een bulkbestelling afzonderlijke artikelen apart in te laten pakken.
9. De ondernemer heeft het recht van de totale contractueel bepaalde hoeveelheden ten hoogste 10 procent meer of minder te leveren en te factureren.
10. Indien de ondernemer aan een afnemer monsters (samples) ter beschikking stelt, is de afnemer gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan de ondernemer.
11. Indien de ondernemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
12. Bulkbestellingen van 10 stuks of meer kunnen niet worden geretourneerd.
13. Bulkbestellingen bestaande uit volgens specificaties van de consument vervaardigde producten (zgn. customized producten met bijvoorbeeld een logo) kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 18 - Registratie
1. De consument kan zich registreren op de website door een account aan te maken. Hierin kan de consument informatie over zijn/haar bestellingen raadplegen. Tevens kan de consument hier wijzigingen aangeven, zoals adresgegevens. Echter, als adres van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt op het moment van de bevestiging van de bestelling. Indien dit adres fout is, dient de consument dit zo spoedig mogelijk tevens per mail –niet enkel in zijn/haar account- kenbaar te maken.
2. Tijdens het registreren kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan de consument zich inloggen op de website. De consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord en voor het geheim houden hiervan.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens. De ondernemer mag er vanuit gaan dat de consument die zich aanmeldt op de website daadwerkelijk die consument is. Hetgeen gebeurt via het account van de consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument.

Artikel 19 - Gegevensbeheer
1. Indien u een bestelling plaatst bij de ondernemer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. De ondernemer zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Hierover is meer te lezen in de Privacy Statement.
2. De ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.
3. De ondernemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies voor de consument om zich van deze lijst te verwijderen.

Artikel 20 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en persoonlijke, lichamelijke, algemene en overig schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de producten.
2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in teksten en prijzen binden de ondernemer niet. Alle teksten en prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is de ondernemer niet aansprakelijk.

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen.